TR4-KIX08 XJ OSAKA TAKAYAMA 5D3N
TR4-KIX08 XJ OSAKA TAKAYAMA 5D3N
ธ.ค.-ม.ค. (วันหยุดปีใหม่)
เล่นสกีท้าลมหนาว สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม เช็คอินหมู่บ้านกลางหุบเขาชิราคาวาโกะ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)       

 

 

2

สนามบินคันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า     

TOYOKO INN NAGOYA , NAGOYA หรือเทียบเท่า 

3

ลานสกี TAKAYAMA – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –อิออน – กิฟุ

TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า 

4

กิฟุ - ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE –  ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า

BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 
5

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)