TR8-เกาหลี ปีใหม่ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์นิวเยียร์
TR8-เกาหลี ปีใหม่ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์นิวเยียร์
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ธ.ค.-ม.ค.
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) (บินบ่าย-กลับบ่าย) - สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ...พร้อมถ่ายภาพแบบฟินๆ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งทีใหญ่ทีสุดของประเทศ - เกาะนามิ..สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะขาว - ชิมสตรอเบอร์รี... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทีพัก

โรงแรม RIVIERA HOTEL INCHEON หรือเทียบเท่า 3 ดาว

2

เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

โรงแรม YANGJI PINE SKI RESORT หรือเทียบเท่า

3

อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึนลิฟท์) – ศูนย์รวมเครืองสําอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมเรียนรู้การทําข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติและพิพิธภัณฑ์นําแข็ง – ช็อปปิงย่านฮงแด 

โรงแรม L’ART GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

4

ศูนย์โสม – ศูนย์นํามันสนเข็มแดง- พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตีฟรี - โบสถ์เมียงดง – ช็อปปิงย่านเมียงดง 

 โรงแรม L’ART GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

5

ช็อปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร