TR8-ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ
TR8-ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท
11-16 เม.ย. // 12-17 เม.ย.
ทัวร์สงกรานต์ ที่ไต้หวัน สุดมัน ฟินเว่อ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนอุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

 โรงแรม Holiday Inn Express Taoyuan หรือเทียบเท่า

2

เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือเทียบเท่า

3

เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

4

ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืน
ย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า

5

ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

 

โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า

6

ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร