TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได [เลทส์โก ฮานะนินจา]
TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ นิกโก้ เซนได [เลทส์โก ฮานะนินจา]
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
1-21 เม.ย.
สงกรานต์นี้ ชมซากุระแบบไม่ซ้ำใคร!! เช็คอินสวนฟุนาโอกะโจชิ นั่งรถรางชมอุโมงค์ซากุระ ไม่พลาดชมจุดซากุระพันต้นที่สวยที่สุด @ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ #ว้าวมากแม่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

สนามบินนาริตะ - สวนดอกไมฮ้ ติ าชิซไีซดป์ ารค์ - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ชอปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน

3

ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ- ฮโิตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทวิแถวซากุระพนัตน้ ) - ฟุกุชมิ ะ - ทะเลสาบอนิ าวะชิ โระ - ปราสาทสรุกะ

โรงแรม AIZU WAKAMATSU WASHINGTON HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

หมู่บ้านญี่ปุ่ นโบราณโออุชจิ ูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชนิ เคยี ว - ทะเลสาบชูเซนจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้

โรงแรม HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือระดับเดียวกัน
5

เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซคึ ุระ - หอนาฬกิ าโทคโินะ คาเนะ - ชอ้ ปปิ้งของฝากตรอกคาชยิ ะโยโคโช - ดิวตี้ ฟรี - ย่านชนิ จุกุ - สนามบินนาริตะ

 
6

กรุงเทพฯ