TR3-ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา [เลทส์โก กิโมโนซากุระ]
TR3-ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา [เลทส์โก กิโมโนซากุระ]
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
12-16 เม.ย.
สงกรานต์นี้พีเรียดเดียวเท่านั้น ชมซากุระที่โอซาก้า @โรงกษาปณ์ ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เช็คอินเส้นทางป่าไผ่อาราชิยาม่า เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มชินไซบาชิ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท

โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

3

ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

โรงแรม WBF HONMACHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง