TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง]
TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง]
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
เม.ย.-พ.ค.
พฤษภาหยุดยาวไปไหนดี แวะเช็คอินจุดชมดอกวิสทีเรียที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ไม่พลาดชมดอกพิงค์มอสสุดว้าว!!! เก็บภาพความประทับใจภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจัดเต็มย่านชินจูกุ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์

โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เทศกาลชมทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อาชิคางะ - สนามบินนาริตะ

 
6

กรุงเทพฯ