TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก ฮานะโชกุน]
TR3-ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ [เลทส์โก ฮานะโชกุน]
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
เม.ย.-พ.ค.
เช็คอินสวนดอกไม้ฮิตาชิ ชมทุ่งดอกเบบี้บลูอายส์ เยือนอาซากุสะ เก็บภาพความประทับใจภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ตรงวันหยุด - วันจักรี 6 เม.ย. - วันสงกรานต์ 13-15 เม.ย.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง