TR8-TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เบบี้บลูส์
TR8-TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เบบี้บลูส์
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
เม.ย.-พ.ค.
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

 

 NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

2

เมืองนาริตะ  เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ

OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

3

เมืองสึคุบะ สวนฮิตาชิ ซีไซด์  - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองฟุคุชิมะ - แช่น้ำแร่ออนเซน

MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

4

เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 

สนามบิน ดอนเมือง