TR8-ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์… ซากุระ ภาค 2
TR8-ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์… ซากุระ ภาค 2
ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
11-15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
- นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรัง ณ อุทยานอาลีซาน - อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านสายรุ้ง สถานทีเช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง - ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจีย ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซือหลิน - เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสียวหลงเปา, สุกีสไตล์ไต้หวัน TAKAO และอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองผูหลี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจัง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี   

 

 โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือเทียบเท่า 

2

เมืองเจียอี-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจีย 

โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

3

หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนตึกชัน 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 

 โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

4

ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE-อุทยานเหย่หลิว-เมืองโบราณจิวเฟิน-ร้านเครือง สําอางค์-ตลาดกลางคืนซือหลิน 

โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า
5

GLORIA OUTLETS-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร