TR8-ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ
TR8-ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท
11-16 เม.ย. / 12-17 เม.ย.
- นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรัง ณ อุทยานอาลีซาน - อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิว - อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ - ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 - ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจีย ตลาดซีเหมินติง - เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสียวหลงเปา, สุกีสไตล์ไต้หวัน TAKAO
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน อุทยานเหย่หลิว-เมืองโบราณจิวเฟิน-ตลาดกลางคืนซือหลิน   

 โรงแรม Holiday Inn Express Taoyuan หรือเทียบเท่า 

2

เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจัง วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี 

โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือเทียบเท่า 

3

เมืองเจียอี-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นังรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจีย 

 โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า 

4

ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึนตึกชัน 89)-ตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง-อาบนําแร่ภายในห้องพัก 

โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า
5

ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเปอาบนําแร่ภายในห้องพัก 

 โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า
6

 ร้านเครืองสําอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALLท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร