TR8-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออาย 5 วัน 3 คืน
TR8-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ เข่ออาย 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
5-9 ก.พ.และ7-11 ก.พ.(วันมาฆบูชา)/ 3-7 เม.ย.(วันจักรี)/ 10-14,11-15,12-16 เม.ย. (วันสงกรานต์)/ 1-5 พ.ค.(วันแรงงาน)
ทริปเซี่ยงไฮ้ควบวันหยุดประจำปี 2020- บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล - ขึ้นตึก SWFC ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจียว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซียงไฮ้ - เมนูพิเศษ... ขาหมูรํารวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา - มีนําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

 

2

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เซียงไฮ้-จูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซียงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี 

 โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

3

 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึนตึก SWFC จุดชมวิวชัน 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทานถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยกตลาดเฉิงหวังเมียว 

โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

4

สวนสนุกเซียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

โรงแรม GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
5

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)