กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
02-05 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,999 15,999 15,999 7,900
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,999 15,999 15,999 7,900
จอง
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 15,999 4,999 15,999 15,999 7,900
จอง