กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
15-21 พฤศจิกายน 2562 38,999 8,999 38,999 38,999 15,000
จอง
29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2562 42,999 8,999 42,999 42,999 15,000
จอง
24-30 ธันวาคม 2562 53,999 8,999 53,999 53,999 15,000
จอง
30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 56,999 8,999 56,999 56,999 15,000
จอง