กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
17-23 พฤศจิกายน 2562 44,900 9,500 44,900 44,900 15,000
จอง
24-30 พฤศจิกายน 2562 44,900 9,500 44,900 44,900 15,000
จอง
01-07 ธันวาคม 2562 49,900 9,500 49,900 49,900 15,000
จอง
08-14 ธันวาคม 2562 47,900 9,500 47,900 47,900 15,000
จอง
15-21 ธันวาคม 2562 47,900 9,500 47,900 47,900 15,000
จอง