กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
20-24 ตุลาคม 2562 17,888 4,500 20,888 20,888 5,000
จอง
27-31 ตุลาคม 2562 16,888 4,500 20,888 20,888 5,000
จอง
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 17,888 4,500 20,888 20,888 5,000
จอง