กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
13-17 พฤศจิกายน 2562 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 13,888 4,500 16,888 16,888 5,000
จอง