กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
06-10 พฤศจิกายน 2562 9,888 3,500 12,888 12,888 5,000
จอง
11-15 พฤศจิกายน 2562 9,888 3,500 12,888 12,888 5,000
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 752 9,888 3,500 12,888 12,888 5,000
จอง
25-29 พฤศจิกายน 2562 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
09-13 ธันวาคม 2562 12,888 3,500 15,888 15,888 5,000
จอง
16-20 ธันวาคม 2562 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง
23-27 มีนาคม 2563 11,888 3,500 14,888 14,888 5,000
จอง