TR2-TOKYO PINKMOSS SO WOW!! 5D3N
TR2-TOKYO PINKMOSS SO WOW!! 5D3N
รหัสทัวร์ : TR2-ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
พ.ค.-มิ.ย.
ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน ***พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!***
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

 

 

2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) -  วัดอาซากุสะ  –

โกเท็มบะ เอาท์เล็ท 

(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)  

โรงแรม FUJI SAN RESORT , FUJI หรือเทียบเท่า 

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน –  อิออน มอลล์  - นาริตะ

โรงแรม TOYOKO INN   HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 

4

ตลาดปลาซึกิจิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ  - นาริตะ

โรงแรม TOYOKO INN   HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า 

5

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)