TR11-TAIWAN SO COOL สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
TR11-TAIWAN SO COOL สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ : TR11-ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
พ.ค.-ต.ค.
∞ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท เมนูพิเศษ:ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เมนูนึ่งจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พักโรงแรม:เจี้ยอี้ 1คืน หนานโถว 1คืน ไทจง 1คืน ไทเป(โรงแรมน้ำแร่) 1คืน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

สนามบินสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเถาหยวน-หมู่บ้านสายรุ้ง-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต

 Hotel Discover หรือระดับใกล้เคียงกัน:(เมืองเจี๊ยอี้)

2

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่

Sky 1 Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน:(เมืองเจียอี้)

3

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–วัดจงไถ่ฉานซื่อ–ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต

Renmei Fashion Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน: (เมืองไทจง)

4

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซิเหมินติง

The Loft Seaside Hotel *โรงแรมน้ำแร่ หรือระดับใกล้เคียงกัน:(เมืองไทเป) 

5

อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101–เอาท์เล็ทมอลล์-สนามบินเถาหยวน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ