TR1-รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน [EK]
TR1-รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน [EK]
รหัสทัวร์ : TR1-รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
มิ.ย.
มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | IZMAILOVO MARKET | ซาร์กอร์ส | ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพฯ   

 

2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต     

โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า

3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์

IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า

4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง

โรงแรม IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า


 

5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์  
6 ดูไบ - กรุงเทพ