TR1-รัสเซีย DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
TR1-รัสเซีย DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัสทัวร์ : TR1-รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท
ก.ค.
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ | จัตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ | ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังแคทเธอรีน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพฯ  

 

2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัต        

MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า

3 ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์

 MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า

4 วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ละครสัตว์

MOSCOW HOTEL หรือเทียบเท่า

5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า

โรงแรม ST. PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า

7 โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

โรงแรม ST.PETERBURG HOTEL หรือเทียบเท่า

8 เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบิน  
9 ดูไบ – กรุงเทพฯ