ทัวร์รัสเซีย
T23-รัสเซีย PRO RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURG COODLING EVERYDAY 7D5N
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย • พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF) ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 • โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3
4 ธ.ค. 2019 - 12 ก.พ. 2020
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท
T23-รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK HAPPY CAVOIR NEW YEAR 2020 5D3N
• หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ของรัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก • พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย
30 ธ.ค. 2019 - 3 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
TR11-KC912 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอร์มังส์ มอสโคว์ 8วัน6คืน
**รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอร์มังส์ มอสโคว์ ** **โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท์** เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - THE HERMITAGE ART MUSUEM + พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ + พระราชวังแคทเธอรีน+ Outlet Village Pulkovo เมอร์มังส์ - บินภายใน + หมู่บ้านซามิ (Sami Village) +อนุเสาวรีย์ทหาร + ล่าหาแสงเหนือ กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) + วิหารเซนต์บาซิล (St.Basil′s Cathedral ) + ถนนอารบัต (Arbat Street) + IZMAILOVO MARKET ***พิเศษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น***
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
TR11-WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน
Russia ตามลา่หาแสงเหนอื รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7 วนั 5 คนื ตามลา่เเสงเหนอืที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกบั อณุหภมูติดิลบและ ชมปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัสวยงามแหง่ทดี่นิแดนหลงัมา่นเหล็กเเละตนื่ตาตนื่ใจ ของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora Hunting ทปี่ระเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) โปรแกรมพเิศษสดุเทยี่วครบจดัเต็ม รวมทกุไฮไลท์ เยอืนเมอืงมอสโคว์ เมอืงหลวงของประเทศรสัเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการศึกษา ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทปี่ระทบัของพระเจา้ซาร์ ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ท ี่วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) หรอืทรี่จู้กักนัในนามโดมหวัหอม ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัสวยงามและตนื่ตาตนื่ใจกบัการลา่แสงเหนือ Aurora อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA พเิศษ ตกุ๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิ้น
ธ.ค.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
TR11-รัสเซีย WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน
รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ รัสเซีย - มอสโคว์ - เมอร์มังส์ กับทริปสุดมันส์ 7 วัน 5 คืน
4-24 ก.พ.
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
TR17-HG01B รัสเซีย Delight Moscow 6D 3N
วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง ** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า ** **ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**
4-9 มิ.ย. / 7-12 มิ.ย. / 12-17 มิ.ย. / 3-8 ก.ค. / 10-15 ต.ค. / 18-23 ต.ค. / 6-11 พ.ย. / 4-9 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR2-ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-SS04 HAPPY KOREA โรแมนติก AUTUMN
สวนสนุกวอลมิ สวนยางจูนาริ ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
TR23- รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK HAPPY CAVOIR NEW YEAR 2020 5D3N
• หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ของรัสเซียมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก • พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย
30ธ.ค.-3ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
TR23-PRO RUSSIA MOSCOW ST.PETERBURG COODLING EVERYDAY 7D5N
- ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) - พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย - พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER PALACE) - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF) - โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)
ธ.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท
TR23-PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES 5D3N
- ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ - ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ - ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก
พ.ย.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
TR23-PRO รัสเซีย RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES 5D3N
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
1พ.ย.-10ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
TR23-RUSSIA MOSCOW ZAGORSK HAPPY CAVOIR NEW YEAR 2020 5D3N
- หมู่บ้านโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) - ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET - ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) - พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
TR3- อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก [เลสโก เฮสเทีย]
ลัดฟ้าสู่ประเทศมหาอำนาจของโลก สัมผัสไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงที่ "เบเวอร์ลีฮิลส์" และ "ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด" ชมเมืองที่ชาวอเมริกาและคนทั่วโลกต่างให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ที่ "เมืองลาสเวกัส"
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
TR3-ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]
บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3-รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม 7วัน4คืน [เลสโก มอสโคว์หวานเจี๊ยบ]
เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม โดยสายการบินระดับ 5 ดาว อันดับ 2 ของโลก ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน เช็คอินสุดเก๋ ณ จัตุรัสแดง ชม2โบสถ์ชื่อดัง โบสถ์อัชสัมชัญ และ โบสถ์นิวเยรูซาเรม ช้อปปิ้งสุดมันส์เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท ถ่ายรูปชิคๆสวนโคโลเมนสโกเย และ ซายาร์ดเยปาร์ค
ต.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
34,999 บาท
TR3-รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก คุณชายสีลูกกวาด]
เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม แบบง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินมาตรฐานระดับ 5 ดาว ชมความสวยงามโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส สัมผัสความยิ่งใหญ่ของโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปชิคชิค "สวนซายาร์ดเย" และ "สวนโคโลเมนสโกเย" ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก "ตลาดอิสโมโลว์" ถ่ายรูปเชคอินเก๋เก๋ ย่านจัตุรัสแดง
ก.ย.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3-รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อกไพร์ซรีเทิร์น]
ยิ่งกว่าคุ้ม !! เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์เมืองมอสโคว์ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน ชมโบส์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส ถ่ายรูปสวยๆกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม ชมจุดชมวิวมุมสูงเมืองมอสโคว์ ณ สวนซายาร์ดเยปาร์ค และ สวนโคโลเมนสโกเย
ก.ย.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3-รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส [เลสโก หนูน้อยหิมะขาว]
เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม เช็คอินเก๋ๆทุกซอกมุม ทุกสถานที่ไฮไลท์ ชมความงามพระราชวังซาริซิน่า เที่ยวสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในรัสเซีย VDNKH ชมความงามของโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส ถ่ายรูปชิคชิค สวนซายาร์ดเย และ สวนโคโลเมนสโกเย ช้อปปิ้งจุใจ เบเลเย่ดาร์ชา เอ้าเลท ห้างยูโรเปียนมอลล์ รับฟรี !! ตุ๊กตาแม่ลูกดก
ก.พ.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
TR3-รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลสโก ช็อคโกแลตปั่น]
บินตรงสู่มอสโคว์ นั่งรถไฟด่วนSapsan พักโรงแรมระดับ4ดาว บุฟเฟ่ต์นานาชาติโรงแรม 5 ดาว กิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก เที่ยว2เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ สะสมไมล์ได้สูงสุด 50%
ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
52,999 บาท
TR3-รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ]
บินตรงสู่มอสโคว์ บินภายใน 2 เที่ยวไม่เหนื่อย พักโรงแรมระดับ4ดาว ตามล่าแสงเหนือ 2 คืนเต็มอิ่ม นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ เมนูพิเศษ ณ โรงแรมระดับ 5 ดาว กิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ สะสมไมล์ได้สูงสุด 50%
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
63,999 บาท