กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
12-16 กันยายน 2562 20,900 4,000 19,900 20,900 0
จอง
10-14 ตุลาคม 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง
24-28 ตุลาคม 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง
21-25 พฤศจิกายน 2562 25,900 4,000 24,900 25,900 0
จอง