กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
01-03 พฤศจิกายน 2562 10,900 2,000 9,900 10,500 0
จอง
15-17 พฤศจิกายน 2562 10,900 2,000 9,900 10,500 0
จอง
13-15 ธันวาคม 2562 12,900 2,000 11,900 12,500 0
จอง
29-31 ธันวาคม 2562 14,900 2,000 13,900 14,500 0
จอง
10-12 มกราคม 2563 12,900 2,000 11,900 12,500 0
จอง
24-26 มกราคม 2563 11,900 2,000 10,900 11,500 0
จอง
14-16 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 2,000 12,900 13,500 0
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563 12,900 2,000 11,900 12,500 0
จอง
13-15 มีนาคม 2563 10,900 2,000 9,900 10,500 0
จอง
27-29 มีนาคม 2563 11,900 2,000 10,900 11,500 0
จอง