กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
06-08 กันยายน 2562 12,900 3,000 11,900 12,500 0
จอง
20-22 กันยายน 2562 12,900 3,000 11,900 12,500 0
จอง
04-06 ตุลาคม 2562 13,900 3,000 12,900 13,500 0
จอง
11-13 ตุลาคม 2562 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
15-17 พฤศจิกายน 2562 13,900 3,000 12,900 13,500 0
จอง
29 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
13-15 ธันวาคม 2562 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
27-29 ธันวาคม 2562 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
29-31 ธันวาคม 2562 15,900 3,000 14,900 15,500 0
จอง
30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 16,900 3,000 15,900 16,500 0
จอง
10-12 มกราคม 2563 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
24-26 มกราคม 2563 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
07-09 กุมภาพันธ์ 2563 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
14-16 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 3,000 12,900 13,500 0
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง
13-15 มีนาคม 2563 13,900 3,000 12,900 13,500 0
จอง
27-29 มีนาคม 2563 14,900 3,000 13,900 14,500 0
จอง