กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
25-30 ธันวาคม 2562 27,888 5,500 27,888 27,888 5,000
จอง
27 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 29,888 5,500 29,888 29,888 5,000
จอง