กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
27-30 กันยายน 2562 11,900 2,900 11,900 11,900 2,500
จอง
10-13 ตุลาคม 2562 11,900 2,900 11,900 11,900 2,500
จอง
24-27 ตุลาคม 2562 11,900 2,900 11,900 11,900 2,500
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2562 11,900 2,900 11,900 11,900 2,500
จอง
05-08 ธันวาคม 2562 12,500 2,900 12,500 12,500 2,500
จอง