กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
20-22 กันยายน 2562 9,800 2,500 9,800 9,800 2,900
จอง
27-29 กันยายน 2562 9,800 2,500 9,800 9,800 2,900
จอง
04-06 ตุลาคม 2562 9,800 2,500 9,800 9,800 2,900
จอง
01-03 พฤศจิกายน 2562 9,800 2,500 9,800 9,800 2,900
จอง
15-17 พฤศจิกายน 2562 9,800 2,500 9,800 9,800 2,900
จอง
22-24 พฤศจิกายน 2562 9,800 2,500 9,800 9,800 2,900
จอง